فایل ورد بررسي رابطه بين هوش اخلاقي با ميزان آسيب هاي رفتاري کارکنان شرکت مخابرات شهرستان کرمان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين هوش اخلاقي با ميزان آسيب هاي رفتاري کارکنان شرکت مخابرات شهرستان کرمان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين هوش اخلاقي با ميزان آسيب هاي رفتاري کارکنان شرکت مخابرات شهرستان کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين هوش اخلاقي با ميزان آسيب هاي رفتاري کارکنان شرکت مخابرات شهرستان کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين هوش اخلاقي با ميزان آسيب هاي رفتاري کارکنان شرکت مخابرات شهرستان کرمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی ارتباط میان هوش اخلاقی کارکنان در شرکت مخابرات شهرستان کرمان با میزان آسیب های رفتاری آنها در این شرکت پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان مخابرات شهرستان کرمان تشکیل می دهد. در این تحقیق نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران انجام شده که حجم نمونه کارکنان برابر با 214 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد، که روایی و پایایی پرسشنامه هوش اخلاقی به ترتیب 0/88 و 0/94 و روایی و پایایی آسیب های رفتاری به ترتیب 0/74 و 0/76 محاسبه گردید. به منظور توصیف و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از جداول توزیع فراوانی، انواع نمودارها، ضریب تعیین، میانه و میانگین، آزمون همبستگی پیرسون، و.... با استفاده از نرم افزار Spss انجام گرفته است. نتایج نشان داد که: بین دو متغیر هوش اخلاقی کارکنان و آسیب های رفتاری آنها، رابطه معناداری وجود ندارد. بر این اساس پیشنهاد می شود برای دستیابی به سازمانی با کارکنان متعهد و مسیولیت پذیر باید به مولفه های هوش اخلاقی و آموزش آن در سازمان، توجه گردد.

توضیحات بیشتر