فایل ورد بررسي رابطه حمايت سازماني ادراک شده با درگيري شغلي در کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي شهر کرمان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه حمايت سازماني ادراک شده با درگيري شغلي در کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي شهر کرمان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه حمايت سازماني ادراک شده با درگيري شغلي در کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي شهر کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه حمايت سازماني ادراک شده با درگيري شغلي در کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي شهر کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه حمايت سازماني ادراک شده با درگيري شغلي در کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي شهر کرمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با درگیری شغلی در کارکنان موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر کرمان انجام شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر کرمان به تعداد 327 نفر بود. حجم نمونه برابر با 180 نفر بوده که بصورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم کارکنان در هر مرکز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه درگیری شغلی با روایی 0/857 و پایایی 0/849 و پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده با روایی 0/892 و پایایی 0/961 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 انجام گرفته و از آزمون های t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین حمایت سازمانی ادراک شده با درگیری شغلی کارکنان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی شهر کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ترکیبی از ابعاد حمایت سازمانی شامل حمایت سرپرست، انصاف و مساوات، پاداش های سازمانی و زمینه های شغلی تاثیر معناداری بر درگیری شغلی دارند و بعد حمایت سرپرست می تواند به تنهایی نیز پیش بینی کننده معنادار درگیری شغلی کارکنان باشد.

توضیحات بیشتر