فایل ورد بررسي رابطه محتواي دوره هاي آموزش ضمن خدمت و سنجه هاي ارزشيابي عملکرد کارکنان شرکت ملي پخش فروارده هاي نفتي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه محتواي دوره هاي آموزش ضمن خدمت و سنجه هاي ارزشيابي عملکرد کارکنان شرکت ملي پخش فروارده هاي نفتي ايران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه محتواي دوره هاي آموزش ضمن خدمت و سنجه هاي ارزشيابي عملکرد کارکنان شرکت ملي پخش فروارده هاي نفتي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه محتواي دوره هاي آموزش ضمن خدمت و سنجه هاي ارزشيابي عملکرد کارکنان شرکت ملي پخش فروارده هاي نفتي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه محتواي دوره هاي آموزش ضمن خدمت و سنجه هاي ارزشيابي عملکرد کارکنان شرکت ملي پخش فروارده هاي نفتي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین محتوای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران باسنجه های ارزشیابی عملکرد آنها انجام شد. در این راستا از میان جامعه آماری این تحقیق که شامل 850 نفر کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در تهران ساختمان ایرانشهر بود، براساس فرمول کوکران تعداد 264 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته ای بود که در 4 مولفه ی دوره های عمومی، دوره های اداری مالی بازرگانی، دوره های مدیریتی سرپرستی و دوره های فنی و تخصصی تنظیم شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی آن هم از روش آلفای کرونباخ (0/746) تایید شد. نتایج بررسی فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که در حالت کلی بین محتوای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران باسنجه های ارزشیابی عملکردآنها رابطه معناداری وجود دارد (t=32/258 و p=0/000). در مولفه های دیگر هم دیده شد که دوره های فنی و تخصصی با t=33/169 و p=0/000، دوره های اداری، مالی و بازرگانی با t=20/585 و p=0/000، دوره های مدیریتی سرپرستی با t=29/897 و p=0/000 و دوره های عمومی نیز با t=29/001 و p=0/000 ارتباط معناداری با سنجه های ارزشیابی عملکرد کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران داشتند. این یافته بدان معناست که عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در هنگام ارزشیابی کارکنان با محتوای دوره های ضمن خدمت مطا بقت و هماهنگی دارد.

توضیحات بیشتر