فایل ورد بررسي رابطه محتواي شغلي با چابکي منابع انساني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه محتواي شغلي با چابکي منابع انساني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه محتواي شغلي با چابکي منابع انساني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه محتواي شغلي با چابکي منابع انساني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه محتواي شغلي با چابکي منابع انساني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین محتوای شغلی با چابکی منابع انسانی بوده است . جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارشناسان و کارمندان واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز به تعداد 1300 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با حجم جامعه آماری 297 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . روش پژوهش بر اساس طرح، پیمایشی فرآیندی و از نوع هدف، کاربردی است . تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار smart pls انجام گرفته است . ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه های محقق ساخته محتوای شغلی و چابکی نیروی انسانی و شاخص های پایایی: پایایی مرکب و آلفای کرونباخ سنجیده شده که همگی در حد قابل قبولی بوده است. نتایج نشان داد که محتوای شغل بر چابکی نیروی انسانی تاثیر مثبت و رابطه معنی دار داشته است.

توضیحات بیشتر