فایل ورد بررسي رابطه ي بين سرمايه روانشناختي و عملکرد شغلي آموزگاران ناحيه 1 شهر خرم آباد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه ي بين سرمايه روانشناختي و عملکرد شغلي آموزگاران ناحيه 1 شهر خرم آباد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه ي بين سرمايه روانشناختي و عملکرد شغلي آموزگاران ناحيه 1 شهر خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه ي بين سرمايه روانشناختي و عملکرد شغلي آموزگاران ناحيه 1 شهر خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ي بين سرمايه روانشناختي و عملکرد شغلي آموزگاران ناحيه 1 شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل ورد بررسي رابطه ي بين سرمايه روانشناختي و عملکرد شغلي آموزگاران ناحيه 1 شهر خرم آباد بود. در این تحقیق از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه آموزگاران ناحیه 1 شهر خرم آباد بود که تعداد کل آنها 711 نفر بود که از طریق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 250 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران ( 2002 ) و عملکرد شغلی پاترسون ( 1970 ) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از آزمون های آمار استنباطی مانند آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد بین سرمایه روانشناختی و ابعاد آن (خودکارآمدی، امیدواری، انعطاف پذیری، خوش بینی) با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (sig< 0/01). همچنین تحلیل رگرسیون اجرا شده در سه گام صورت گرفت، در گام اول بعد امیدواری 55 درصد (R2=0/35، F=135/60، sig< 0/01 )، در گام دوم متغیرهای امیدواری و خودکارآمدی 39 درصد (R2=0/39، F=79/82، sig< 0/01) و در گام سوم متغیرهای امیدواری، خودکارآمدی و انعطاف پذیری 40 درصد از واریانس نمرات عملکرد شغلی آموزگاران را تبیین می کنند (R2=0/40، F=55/69، sig< 0/01).

توضیحات بیشتر