فایل ورد بررسي رابطه ي خود ارزشمندي و انگيزه پيشرفت با رويکردهاي مطالعه (سطحي و عميق)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه ي خود ارزشمندي و انگيزه پيشرفت با رويکردهاي مطالعه (سطحي و عميق) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه ي خود ارزشمندي و انگيزه پيشرفت با رويکردهاي مطالعه (سطحي و عميق)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه ي خود ارزشمندي و انگيزه پيشرفت با رويکردهاي مطالعه (سطحي و عميق)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ي خود ارزشمندي و انگيزه پيشرفت با رويکردهاي مطالعه (سطحي و عميق) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

خود ارزشمندی و انگیزه پیشرفت با رویکردهای مطالعه (سطحی و عمیق) انجام شد. بدین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی منظور 205 دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب شدند. روش این پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه راهبردهای مطالعه مارتون و سالجو (1996-1976)، پرسشنامه خودارزشمندی کروکر و همکاران (2003) و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس ( 1970 ) استفاده شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد همبستگی مثبت معناداری بین انگیزش پیشرفت و خودارزشمندی درونی با راهبرد مطالعه عمیق و همبستگی منفی معنی داری بین خودارزشمندی بیرونی با راهبرد مطالعه عمیق وجود دارد. نتایج نشان دهنده این است که همبستگی منفی معناداری بین انگیزش پیشرفت و خود ارزشمندی درونی با راهبرد مطالعه سطحی و همبستگی مثبت معنی داری بین خودارزشمندی بیرونی با راهبرد مطالعه سطحی وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج مشاهده شد که رویکرد مطالعه عمیق و سطحی توسط خودارزشمندی درونی و بیرونی و انگیزش پیشرفت پیش بینی می شود. در مجموع با توجه به نتایج حاصله و اهمیت رویکردهای مطالعه در یادگیری دانش آموزان، باید گفت توجه به اهمیت سازه هایی نظیر خود ارزشمندی و انگیزش پیشرفت در این ارتباط ضروری به نظر می رسد .

توضیحات بیشتر