فایل ورد بررسي عوامل محيطي موثر بر موفقيت برنامه هاي توسعه سازماني در شهرداري اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل محيطي موثر بر موفقيت برنامه هاي توسعه سازماني در شهرداري اهواز دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل محيطي موثر بر موفقيت برنامه هاي توسعه سازماني در شهرداري اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل محيطي موثر بر موفقيت برنامه هاي توسعه سازماني در شهرداري اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل محيطي موثر بر موفقيت برنامه هاي توسعه سازماني در شهرداري اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، درصدد بررسی تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه های توسعه سازمانی در شهرداری اهواز می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی - پیمایشی (میدانی) است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران شاغل در شهرداری اهواز می باشند که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق حاضر 184 نفر بوده اند که از این تعداد با کمک فرمول تعیین حجم نمونه مورگان و به شیوه ای تصادفی تعداد 110 نفر انتخاب گردیدند. فرضیه اصلی تحقیق بیانگر آن هستند که عوامل محیطی بر موفقیت برنامه های توسعه سازمانی تاثیر معنی داری دارد. برای آزمون این فرضیه و فرضیه های ویژه مربوطه داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی و آزمون فرضیه ها از دو پرسشنامه استفاده گردید؛ یکی برای سنجش میزان موفقیت برنامه های توسعه سازمانی و دیگری برای سنجش عوامل محیطی . برای سنجش روایی پرسشنامه ها از نظر خبرگان (روایی صوری) استفاده شد و مورد تایید آن ها قرار گرفت. همچنین به منظور تایید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار محاسبه شده آن برای پرسشنامه موفقیت برنامه های توسعه سازمانی 0/837 و برای پرسشنامه عوامل محیطی 0/884 می باشد که مقادیر بدست آمده نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه ها می باشد. به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که عوامل محیط بر موفقیت برنامه های توسعه سازمانی تاثیر معنی داری دارند.

توضیحات بیشتر