فایل ورد بررسي نقش استراتژي هاي کليدي عملکرد صنعت بيمه با وفاداري مشتريان (مطالعه موردي شرکت بيمه ايران )

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش استراتژي هاي کليدي عملکرد صنعت بيمه با وفاداري مشتريان (مطالعه موردي شرکت بيمه ايران ) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش استراتژي هاي کليدي عملکرد صنعت بيمه با وفاداري مشتريان (مطالعه موردي شرکت بيمه ايران )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش استراتژي هاي کليدي عملکرد صنعت بيمه با وفاداري مشتريان (مطالعه موردي شرکت بيمه ايران )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش استراتژي هاي کليدي عملکرد صنعت بيمه با وفاداري مشتريان (مطالعه موردي شرکت بيمه ايران ) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به مطالعه بررسی نقش استراتژی های کلیدی عملکرد صنعت بیمه با وفاداری مشتریان در شرکت بیمه ایران پرداخته است . هدف این تحقیق تعیین میزان وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران در استان اصفهان می باشد. در این تحقیق جامعه آماری به علت عدم دستیابی به تمام مشتریان نامحدود در نظر گرفته شده است که در فاصله زمانی تیر ماه 1394 تا دی ماه 1394 انجام شده است . نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده مطابق فرمول کوکران تعداد 375 نفر به دست آمده است . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پایا با آلفای کرونباخ 0.936 استفاده شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفته است . نتایج حاصل ازانجام آزمون های آماری حاکی از پذیرش تمامی فرضیات تحقیق می باشد . در پایان پیشنهادهایی برای عملی ساختن یافته های پژوهش ارایه شده است.

توضیحات بیشتر