فایل ورد بررسي و ارزيابي ريسک هاي اقتصادي به روش فرايند تحليل شبکه ( ANP ) ( مورد مطالعه: شرکت هاي ساختماني)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و ارزيابي ريسک هاي اقتصادي به روش فرايند تحليل شبکه ( ANP ) ( مورد مطالعه: شرکت هاي ساختماني) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و ارزيابي ريسک هاي اقتصادي به روش فرايند تحليل شبکه ( ANP ) ( مورد مطالعه: شرکت هاي ساختماني)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و ارزيابي ريسک هاي اقتصادي به روش فرايند تحليل شبکه ( ANP ) ( مورد مطالعه: شرکت هاي ساختماني)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و ارزيابي ريسک هاي اقتصادي به روش فرايند تحليل شبکه ( ANP ) ( مورد مطالعه: شرکت هاي ساختماني) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

از آنجایی که مدیریت ریسک فرآیند گروهی و دارای روش سیستماتیک است با نگاهی هوشمندانه و براساس نظام مندی تجربیات مدیران، کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران،عوامل اجرایی و بطور کلی کلیه عوامل مژثر در پروژه های ساختمانی مبنی بر احتمال وقوع هر پیشامد و شناسایی تآثیرات آن پیشامد و تدبیر فعالیت های جایگزین به منظور جلوگیری از انحراف پروژه از اهداف مورد نظر اعمال می گردد اجرا و مدیریت پروژه های مختلف از جمله پروژه های ساختمانی ، دارای موارد مبهم و ناشناخته فراوانی است. این پژوهش با هدف ارزیابی و رتبه بندی شاخص های ریسک اقتصادی در شرکت ساختمانی و انبوه سازان مسکن در شهر یزد توسط روش ANP و براساس شاخص ریسک های اقتصادی انجام شده است. در این پژوهش پس از مرور ادبیات پژوهش و استخراج چارچوب نظری و همچنین آشنایی با پیشینه تجربی، روش تحقیق مناسب با این پژوهش جهت نیل به اهداف پژوهش پیاده سازی شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی و از نوع میدانی محسوب می شود. جامعه ی آماری این پژوهش در برگیرنده ی 5 نفر از مدیران، کارشناسان و خبرگان 5 شرکت ساختمانی و انبوه سازی در شهر یزد می باشد. سپس با توزیع پرسشنامه ای محقق ساخته بر شناسایی شاخص های ریسک اقتصادی صورت بگیرد و سپس با تدوین پرسشنامه ای دیگر، سعی شد تا نحوه ارتباط و تعیین اوزان شاخص ها بررسی شود. لازم به ذکر است که تکنیک به کاررفته برای اتفاق نظر در خصوص زیرمعیارها، آزمون پارامتریک ( t-test ) توسط نرم افزار SPSS 21 و تکنیک به کار رفته برای وزن دهی و درجه اهمیت شاخص ها از فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP ) توسط نرم افزار Super Decisions بوده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که شاخص های ریسک اقتصادی دسترس پذیری منطقه ، برآورد سرمایه و ارزش سرمایه از اولویت اول تا سوم از نظر میزان اوزان و اهمیت برخوردار می باشند .

توضیحات بیشتر