فایل ورد بررسي و ارزيابي سطح مديريت دانش بر ارتقا بهره وري سازماني در سازمان بيمه تامين اجتماعي استان کرمان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و ارزيابي سطح مديريت دانش بر ارتقا بهره وري سازماني در سازمان بيمه تامين اجتماعي استان کرمان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و ارزيابي سطح مديريت دانش بر ارتقا بهره وري سازماني در سازمان بيمه تامين اجتماعي استان کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و ارزيابي سطح مديريت دانش بر ارتقا بهره وري سازماني در سازمان بيمه تامين اجتماعي استان کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و ارزيابي سطح مديريت دانش بر ارتقا بهره وري سازماني در سازمان بيمه تامين اجتماعي استان کرمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف، بررسی تحلیل اثرات عوامل پیاده سازی مدیریت دانش بر بهبود بهره وری سازمانی از دیدگاه کارکنان و مدیران می باشد. روش این پژوهش زمینه یابی (پیمایشی) است، جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران در سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته با 50 سوال بسته استفاده شده است، روایی محتوایی پرسشنامه ها براساس نظر صاحبنظران حاصل و پایایی آنها براساس آلفای کرانباخ محاسبه شد که برابر 0.91 و 0.88 بدست آمد، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف-اسمیرنف صورت گرفته است. نتیجه کلی این پژوهش نشان می دهد که از نظر کارکنان نشان داد که هر یک از هفت عامل زیرساخت های استقرار و توسعه مدیریت دانش (حمایت مدیران ارشد، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، زیرساخت سیستم های اطلاعاتی، استراتژی مدیریت دانش، توانمند سازی کارکنان و سیستم های تشویق کارکنان) بر افزایش بهره وری کارکنان موثر می باشد، ایجاد و توسعه سیستم مدیریت دانش نیاز به تغییرات ضروری در فرآیندها، مدیریت، زیرساخت ها، فرهنگ و دیگر جنبه هایی دارد که عملکرد سازمانی را شامل می شوند و همه این ابعاد نمی توانند یکباره تغییر نمایند. تغییرات مورد نظر مستلزم توانایی سازمانی برای طراحی و پیادهسازی سیستمها، ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و ابزارهای لازم برای بهبود و حمایت از دانش سازمان برای تصمیم گیری موثر می باشد. بر اساس یافته های پژوهش به محققان آتی پیشنهاد می گردد در زمینه استراتژی مدیریت دانش و تاثیر آن بر بهره وری نیروی انسانی مطالعاتی را انجام دهند.

توضیحات بیشتر