فایل ورد تاثير ارزيابي دروني برکيفيت آموزشي گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکي زابل

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ارزيابي دروني برکيفيت آموزشي گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکي زابل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ارزيابي دروني برکيفيت آموزشي گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکي زابل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ارزيابي دروني برکيفيت آموزشي گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکي زابل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ارزيابي دروني برکيفيت آموزشي گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکي زابل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی و تعیین تاثیر ارزیابی درونی برکیفیت آموزشی گروه پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شده است. این پژوهش از روش پژوهش توصیفی با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه اعضای دانشکده پرستاری (دانشجویان، هیات علمی، کارکنان) می باشند که تعداد آنها 200 نفر بوده و نمونه آماری طبق فرمول کوکران 132 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش نمونه گیری در این پژوهش برای انتخاب اعضای دانشکده پرستاری (دانشجویان، هیات علمی، کارکنان) از نوع نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 35 سوال طراحی گردید، که در این پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت آموزشی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه با مورت با اساتید مجرب، پرسشنامه های ارزشیابی درونی طبق آنالیز نمونه 30 تایی از داده ها توسط نرم افزار SPSS ارزیابی شده و آلفای کرونباخ حاصله از آن برابر 89 / 0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین مولفه های ارزیابی درونی (مشارکت علمی، اهداف، خلاقیت، برنامه و آیین نامه، فعالیت های علمی، فن آوری اطلاعات و هیات علمی) و کیفیت آموزش رابطه معنی داری وجود داشته و از میان مولفه های فوق توجه به اهداف بیشترین و خلاقیت کمترین تاثیر را بر کیفیت آموزش دارند.

توضیحات بیشتر