فایل ورد تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي با تاکيد بر نقش فرهنگ سازماني در شرکت سايپا

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي با تاکيد بر نقش فرهنگ سازماني در شرکت سايپا دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي با تاکيد بر نقش فرهنگ سازماني در شرکت سايپا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي با تاکيد بر نقش فرهنگ سازماني در شرکت سايپا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت شغلي با تاکيد بر نقش فرهنگ سازماني در شرکت سايپا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی می پردازد.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ، کلیه کارکنان وکارشناسان مربوطه در شرکت ساپیا می باشد.،می باشد.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 207 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.852 و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تایید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای ارتباطات داخلی ( 0.76 ) ،آموزش ( 0.87 ) و تحقیقاتبازاریابی داخلی (0.57)، بر رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد.به علاوه نتایج رتبه بندی نشان می دهد در میان مولفه های موجود بترتیب مولفه های آموزش ،ارتباطات داخلی و تحقیقات بازار داخلی دارای بیشترین و کمترین اهمیت در روند توسعه رضایت شغلی کارکنان می باشند.همچنین نتیجه فرضیه میانجی نشان می دهد متغیر فرهنگ سازمانی با ضریب تاثیر 0.139 رابطه ی بین متغیر بازاریابی داخلی و رضایت شغلی را به طور معنی داری تعدیل می کند.

توضیحات بیشتر