فایل ورد تاثير بدهي هاي دولتي، تجارت خارجي، نرخ رشد جمعيت و نرخ بيکاري بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير بدهي هاي دولتي، تجارت خارجي، نرخ رشد جمعيت و نرخ بيکاري بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلي ايران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير بدهي هاي دولتي، تجارت خارجي، نرخ رشد جمعيت و نرخ بيکاري بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير بدهي هاي دولتي، تجارت خارجي، نرخ رشد جمعيت و نرخ بيکاري بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير بدهي هاي دولتي، تجارت خارجي، نرخ رشد جمعيت و نرخ بيکاري بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بدهی های دولتی، تجارت خارجی، نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف توصیفی، از لحاظ استفاده کاربردی، از لحاظ روش گردآوری داده ها غیر تعاملی و پس رویدادی و از لحاظ زمانی، مقطعی است. در این تحقیق داده های مربوط به سال های 1372 الی 1393 در خصوص متغیرهای تحقیق جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی و تجزیه و تحلیل گردید. در ابتدا آمار توصیفی داده بررسی شد و در مرحله بعد با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن داده ها را مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان می دهد که داده از توزیع نرمال برخوردار است و برای آزمون فرضیه ها باید از آزمون های پارامتریک استفاده شود. سپس با استفاده از آزمون ضریب همبستگی ، فرضیه های تحقیق آزمون شد و در نهایت با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چند متغیره یک الگوی مناسب که نشان دهنده نوع رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته می باشد بدست آمده است. نتایج برسی فرضیه ها نشان می دهد که متغیرهای مستقل تعیین شده در تحقیق (بدهی های دولت، تجارت خارجی و نرخ رشد جمعیت) بر متغیر وابسته (تولید ناخالص داخلی) تاثیرگذار هستند. اما متغیر نرخ بیکاری بر تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار نیست و رابطه معنی داری بین این دو متغیر یافت نشد.

توضیحات بیشتر