فایل ورد تاثير کيفيت خدمات ادراک شده بر رضايت مشتريان (مطالعه اي در شعب موسسه اعتباري ثامن اهواز)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير کيفيت خدمات ادراک شده بر رضايت مشتريان (مطالعه اي در شعب موسسه اعتباري ثامن اهواز) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير کيفيت خدمات ادراک شده بر رضايت مشتريان (مطالعه اي در شعب موسسه اعتباري ثامن اهواز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير کيفيت خدمات ادراک شده بر رضايت مشتريان (مطالعه اي در شعب موسسه اعتباري ثامن اهواز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير کيفيت خدمات ادراک شده بر رضايت مشتريان (مطالعه اي در شعب موسسه اعتباري ثامن اهواز) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر خدمات ادراک شده بر رضایت مشتریان در شعب موسسه اعتباری ثامن اهواز انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مشتریان شعب موسسه اعتباری ثامن اهواز تشکیل می دهند که تعداد آنها نا محدود می باشد و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه های استاندارد شامل کیفیت خدمات درک شده تسایر و لین (2004) و رضایت مشتری وانگ (2010) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری از جمله آزمون سنجش نرمال بودن توزیع داده های کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون رگرسیون خطی ساده و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت خدمات ادراک شده بر رضایت مشتریان تاثیر دارد.

توضیحات بیشتر