فایل ورد تحليلي بر خصوصيات اثرگذار بر کيفيت حسابرسي با استفاده از فن آوري اطلاعات: تحقيقي درمورد فن آوري اطلاعات ودست اندرکاران حسابرسي مالي

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلي بر خصوصيات اثرگذار بر کيفيت حسابرسي با استفاده از فن آوري اطلاعات: تحقيقي درمورد فن آوري اطلاعات ودست اندرکاران حسابرسي مالي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي بر خصوصيات اثرگذار بر کيفيت حسابرسي با استفاده از فن آوري اطلاعات: تحقيقي درمورد فن آوري اطلاعات ودست اندرکاران حسابرسي مالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي بر خصوصيات اثرگذار بر کيفيت حسابرسي با استفاده از فن آوري اطلاعات: تحقيقي درمورد فن آوري اطلاعات ودست اندرکاران حسابرسي مالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي بر خصوصيات اثرگذار بر کيفيت حسابرسي با استفاده از فن آوري اطلاعات: تحقيقي درمورد فن آوري اطلاعات ودست اندرکاران حسابرسي مالي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

محیط کسب و کار همیشه دستخوش تغییر و دگرگونی است. فناوری مدام در حال تغییر و پیچیده تر شدن است. شرکت ها و سازمان ها به دنبال فناوری جدید برای ارتقای کارایی فرایندهای کسب وکارشان هستند و از این رو سیستم های اطلاعاتی پیچیده تر شده اند. حوزه حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به شدت تحت تاثیر توسعه فناوری اطلاعات قرار گرفته است . با کامپیوتری شدن هرچه بیشتر سازمان ها، تصمیم گیران بیشتر نگران صحت داده ها یا اطلاعاتی می شوند که باید براساس آنها تصمیم های راهبردی بگیرند . هدف اصلی این تحقیق بررسی تحلیلی بر خصوصیات اثرگذار بر کیفیت حسابرسی با استفاده از فن آوری اطلاعات، تحقیقی درمورد فن آوری اطلاعات ودست اندرکاران حسابرسی مالی می باشد. دوره زمانی این تحقیق سال 1394-1393 در نظر گرفته شد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می باشد و حجم نمونه تحقیق نیز برابر با 115 شرکت حسابرسی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع اکتشافی-پیمایشی است. برای مشخص نمودن نرمال بودن توزیع داده های تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ( K-S ) استفاده گردید و از آزمون ANOVA برای بررسی همبستگی میان متغیرها و از رگرسیون خطی ساده برای بررسی رابطه و میزان اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. همچنین به منظور ارزیابی تاثیر خصوصیات و صفات کیفی حسابرسی براساس 54 آیتم موجود در پرسشنامه، آزمون تحلیل عاملی و جهت تحلیل اهمیت برداشت شده توسط شرکت کنندگان در تحقیق از تاثیر استفاده از فن آوری اطلاعات در کیفیت حسابرسی از آزمون t استیودنت بهره گیری شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که استفاده از فن آوری اطلاعات در کیفیت حسابرسی و کاهش هزینه و افزایش کارایی حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

توضیحات بیشتر