فایل ورد رابطه بين سبک زندگي اسلامي با راهبردهاي حل مشکل و صميميت در خانواده

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين سبک زندگي اسلامي با راهبردهاي حل مشکل و صميميت در خانواده دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين سبک زندگي اسلامي با راهبردهاي حل مشکل و صميميت در خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين سبک زندگي اسلامي با راهبردهاي حل مشکل و صميميت در خانواده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين سبک زندگي اسلامي با راهبردهاي حل مشکل و صميميت در خانواده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی راهبردهای حل مشکل و صمیمیت در خانواده براساس سبک زندگی اسلامی انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل 224 نفر از دانشجویان متاهل مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پز شکی تهران در سال 95 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع نظری و بر اساس ماهیت، از نوع تو صیفی – همبستگی است . روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح تو صیفی ( میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل رگرسیون با رعایت پیش فرض ها و آزمون های معناداری و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون نشان داد که بین حوزه سبک زندگی اسلامی و صمیمت در خانواده با سطح معنی داری =0/01 دارای ارتباط مثبت و معنادار می باشند. به بیان دیگر در خانواده هایی با سبک زندگی اسلامی، صمیمت بیشتر وجود دارد. همچنین بین حوزه های مختلف سبک زندگی اسلام شامل مولفه عبادی، اجتماعی، اخلاقی و هستی شناختی با مولفه های مهارگری حل مساله، سبک خلاقیت و اعتماد درحل م ساله با سطح معنی داری =0/01 دارای ارتباط مثبت و معنادار بودند. به بیان دیگر افرادی که نمرات بالاتری در سبک زندگی اسلامی کسب می کنند بیشتر از راهبردهای حل مساله، خلاقیت و اعتماد در حل مساله، که رویکردهای مورد قبول در حل مساله هستند، استفاده می کنند.

توضیحات بیشتر