فایل ورد رابطه بين مديريت اثربخش با تعالي سازماني با توجه به نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي در ميان کارکنان بيمارستان هاي دولتي شرق استان گلستان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين مديريت اثربخش با تعالي سازماني با توجه به نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي در ميان کارکنان بيمارستان هاي دولتي شرق استان گلستان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين مديريت اثربخش با تعالي سازماني با توجه به نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي در ميان کارکنان بيمارستان هاي دولتي شرق استان گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين مديريت اثربخش با تعالي سازماني با توجه به نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي در ميان کارکنان بيمارستان هاي دولتي شرق استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين مديريت اثربخش با تعالي سازماني با توجه به نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي در ميان کارکنان بيمارستان هاي دولتي شرق استان گلستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه منابع انسانی نقش و اهمیت ویژهای در سازمان داشته و لازمه موفقیت هرسازمانی داشتن نیروی انسانی توانمند و باانگیزه ای است که اهداف سازمانی را دنبال می کنند .هدف از تحقیق بررسی فایل ورد رابطه بين مديريت اثربخش با تعالي سازماني با توجه به نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي در ميان کارکنان بيمارستان هاي دولتي شرق استان گلستان می باشد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 1940 نفر از کارکنان بیمارستان های دولتی شرق استان گلستان هستند، از این جامعه آماری ، طبق جدول مورگان 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده گردیده است جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ مدیریت اثربخش 0/94، تعالی سازمانی 0/92 و توانمندسازی روان شناختی 0/91 بدست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت اثربخش با تعالی سازمانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی در میان کارکنان بیمارستان های دولتی شرق استان گلستان رابطه وجود دارد.

توضیحات بیشتر