فایل ورد رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي رهبري با تعهد سازماني، با ميانجيگري فرهنگ سازماني درميان مديران مرد مدارس آموزش و پرورش شهرستان دزفول

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي رهبري با تعهد سازماني، با ميانجيگري فرهنگ سازماني درميان مديران مرد مدارس آموزش و پرورش شهرستان دزفول دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي رهبري با تعهد سازماني، با ميانجيگري فرهنگ سازماني درميان مديران مرد مدارس آموزش و پرورش شهرستان دزفول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي رهبري با تعهد سازماني، با ميانجيگري فرهنگ سازماني درميان مديران مرد مدارس آموزش و پرورش شهرستان دزفول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي رهبري با تعهد سازماني، با ميانجيگري فرهنگ سازماني درميان مديران مرد مدارس آموزش و پرورش شهرستان دزفول :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری با تعهد سازمانی، با میانجیگری فرهنگ سازمانی در میان مدیران مرد شهرستان دزفول بود. که از لحاظ هدف، کاربردی و جزء پژوهش های توصیفی همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی مدیران مرد شهرستان دزفول در سه مقطع ابتدایی، متوسطه ی اول و متوسطه ی دوم به تعداد 191 نفر بودند. که براساس جدول مورگان 127 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نیو، سبک رهبری چند عاملی باس( 1985 )، فرهنگ سازمانی دنیسون ( 2000 ) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر( 1990 ) استفاده گردید.جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی رابطه ی معناداری با تعهد سازمانی دارد، همچنین بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود داشت اما بین مولفه های شخصیتی با تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود ندارد، ولی با مولفه های تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری دارد (P<0/05).

توضیحات بیشتر