فایل ورد رابطه سبک رهبري با سکوت سازماني اعضاي هيات علمي

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه سبک رهبري با سکوت سازماني اعضاي هيات علمي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه سبک رهبري با سکوت سازماني اعضاي هيات علمي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه سبک رهبري با سکوت سازماني اعضاي هيات علمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه سبک رهبري با سکوت سازماني اعضاي هيات علمي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سکوت سازمانی، حضور منفعلانه اعضای هیات علمی و عدم گرایش آنها به دخالت در امور سازمان، از پدیده های مورد توجه و شایع در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است که می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله سبک رهبری قرار بگیرد. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی فایل ورد رابطه سبک رهبري با سکوت سازماني اعضاي هيات علمي می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری داده ها شامل بررسی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 183 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند . به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سبک رهبری لیکرت (دهقانی، 1393) با ضریب آلفا 0/77 و پرسشنامه سکوت سازمانی (واکولا و بورادوس، 2005) با ضریب آلفا 0/82، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزار 21 spss استفاده شد. یافته ها نشان داد: مقدار ضرایب همبستگی سبک رهبری و مولفه های آن: آمرانه، خیرخواهانه، مشاورهای و مشارکتی با سکوت سازمانی به ترتیب برابر با 0/291، 0/434، 0/417، 0/319- و 0/386- بود (p<0/01). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که سبک رهبری 41 درصد از واریانس سکوت سازمانی اعضای هیات علمی را تبیین می کند p<0/01). نتیجه گیری: هرچه مدیران عالی دانشگاه از سبک های رهبری مشارکنی و مشاورهای بیشتر و بهتر استفاده کنند می توان انتظار داشت که از میزان سکوت سازمانی اعضای هیات علمی کاسته شود.

توضیحات بیشتر