فایل ورد رابطه سرمايه فکري با مسيوليت پذيري اجتماعي اعضاي هييت علمي

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه سرمايه فکري با مسيوليت پذيري اجتماعي اعضاي هييت علمي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه سرمايه فکري با مسيوليت پذيري اجتماعي اعضاي هييت علمي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه سرمايه فکري با مسيوليت پذيري اجتماعي اعضاي هييت علمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه سرمايه فکري با مسيوليت پذيري اجتماعي اعضاي هييت علمي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مسولیت پذیری اجتماعی از موضوعات مهم تمامی سازمان ها و به ویژه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است که می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله سرمایه فکری قرار بگیرد. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه سرمایه فکری با مسولیت پذیری اجتماعی اعضای هیات علمی می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری داده ها شامل بررسی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 183 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سرمایه فکری (بونتیس، 1998) با ضریب آلفا 0/83 و پرسشنامه ( مسولیت پذیری اجتماعی ) قلاوندی و همکاران، 1393) با ضریب آلفا 0/81 استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزار 21 spss استفاده شد. یافته ها نشان داد مقدار ضرایب همبستگی سرمایه فکری و مولفه های آن: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با مسولیت پذیری اجتماعی به ترتیب برابر با 0/535، 0/393، 0/237 و 0/41 بود (p<0/01). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه فکری 33/3 درصد از واریانس مسولیت پذیری اجتماعی را تبیین می کند (p<0/05). براساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که با ارتقای سرمایه فکری اعضای هیات علمی می توان انتظار افزایش مسولیت پذیری اجتماعی آنان را داشت.

توضیحات بیشتر