فایل ورد رابطه سلامت جسمي و رواني پرستاران با عملکرد باليني آنها در بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه سلامت جسمي و رواني پرستاران با عملکرد باليني آنها در بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه سلامت جسمي و رواني پرستاران با عملکرد باليني آنها در بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه سلامت جسمي و رواني پرستاران با عملکرد باليني آنها در بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه سلامت جسمي و رواني پرستاران با عملکرد باليني آنها در بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سلامت جسمی و روانی یکی از معیارهای اساسی برای زندگی سالم بوده و از ابعاد کیفیت زندگی می باشد. کیفیت زندگی بر نحوه رفتار و عملکرد افراد تاثیر می گذارد. در مشاغلی مانند پرستاری که نیاز به صبر و حوصله فراوان دارد، داشتن روحیه و جسمی سالم نقش موثرتری بر عملکرد بالینی پرستاران ایفا می کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فایل ورد رابطه سلامت جسمي و رواني پرستاران با عملکرد باليني آنها در بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان بوده که تعداد 191 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های سلامت روانی و سلامت جسمانی متعلق به پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و خودکارآمدی عملکرد بالینی پرستاران چراغی و همکاران ( 1388 ) می باشد. ضریب آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه سلامت روانی، سلامت جسمانی و عملکرد بالینی به ترتیب برابر 0/80، 0/81 و 0/87 می باشد که پایایی بالایی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که: بین سلامت جسمی و سلامت روانی پرستاران با عملکرد بالینی آنها در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان رابطه معناداری وجود دارد.

توضیحات بیشتر