فایل ورد رابطه کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني در کارکنان بانک صادرات (مورد مطالعه غرب استان مازندران )

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني در کارکنان بانک صادرات (مورد مطالعه غرب استان مازندران ) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني در کارکنان بانک صادرات (مورد مطالعه غرب استان مازندران )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني در کارکنان بانک صادرات (مورد مطالعه غرب استان مازندران )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني در کارکنان بانک صادرات (مورد مطالعه غرب استان مازندران ) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ، تعیین رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کارکنان بانک صادرات براساس مدل والتون (مورد مطالعه غرب استان مازندران ) می باشد . تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد . جامعه آماری این تحقیق را 420 نفر از کارکنان بانک صادرات (غرب استان مازندران ) تشکیل می دهد ، برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از جدول مورگان استفاده شده است که با توجه به این جدول حجم نمونه 201 نفر تعیین گردید. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. و همچنین از دو پرسشنامه تعهد سازمانی توسط مایر و آلن و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون ( 1973 ) استفاده شد ، در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که:- بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد ( 0/028= r )- بین کیفیت زندگی کاری و تعهد عاطفی کارکنان رابطه وجود دارد ( 0/04= r )- بین کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمرکارکنان رابطه وجود ندارد ( 0/87= r )- بین کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری کارکنان رابطه وجود دارد ( 0/03= r )

توضیحات بیشتر