فایل ورد رابطه مديريت مشارکتي با انگيزش شغل

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه مديريت مشارکتي با انگيزش شغل دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه مديريت مشارکتي با انگيزش شغل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه مديريت مشارکتي با انگيزش شغل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه مديريت مشارکتي با انگيزش شغل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده وجود همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند از جمله مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت درهمه سازمان ها است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی فایل ورد رابطه مديريت مشارکتي با انگيزش شغل می باشد. روش تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی با رویکرد پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران شهرداری - زاهدان در سال 1395 بوده که تعداد آنها 110 نفر می باشد. نمونه آماری طبق جدول مورگان 86 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری از نوع طبقه ای می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد مدیریت مشارکتی چوپانی و انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ می باشد. آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه های مدیریت مشارکتی و انگیزش شغلی به ترتیب برابر 0/82 و 0/83 بدست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت مشارکتی و انگیزش شغل رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

توضیحات بیشتر