فایل ورد رتبه بندي عوامل تشريفات گمرکي موثر بر توسعه صادرات

لینک دانلود

 فایل ورد رتبه بندي عوامل تشريفات گمرکي موثر بر توسعه صادرات دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رتبه بندي عوامل تشريفات گمرکي موثر بر توسعه صادرات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رتبه بندي عوامل تشريفات گمرکي موثر بر توسعه صادرات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رتبه بندي عوامل تشريفات گمرکي موثر بر توسعه صادرات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل ورد رتبه بندي عوامل تشريفات گمرکي موثر بر توسعه صادرات انجام پذیرفت. جامعه تحقیق حاضر را کلیه کارشناسان، مدیران و معاونین گمرگ امام خمینی (فرودگاه بین المللی امام خمینی) تشکیل دادند ( 300 نفر) که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران تعداد 165 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، بدین منظور سه عامل ابزارهای سیستم هوشمند، استراتژی های سیستم تجارت الکترونیک و برنامه ریزی سیستم های اداری به عنوان عامل های اصلی تشریفات گمرکی شناسایی و برای هریک از آنها گویه هایی طراحی گردید. روایی پرسشنامه ها با استناد به نظرات خبرگان و کارشناسان گمرکی و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از میان سه عامل تشریفات گمرکی عامل ابزارهای سیستم هوشمند در جایگاه اول قرار دارد و بعد از آن استراتژی هایی برای سیستم تجارت الکترونیک قرار دارد و در آخر نیز برنامه ریزی سیستم های اداری قرار دارد.

توضیحات بیشتر