فایل ورد شناسايي رابطه بين مديريت کيفيت فراگير و توسعه پايدار با مطالعه موردي در بندر امام خميني

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي رابطه بين مديريت کيفيت فراگير و توسعه پايدار با مطالعه موردي در بندر امام خميني دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي رابطه بين مديريت کيفيت فراگير و توسعه پايدار با مطالعه موردي در بندر امام خميني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي رابطه بين مديريت کيفيت فراگير و توسعه پايدار با مطالعه موردي در بندر امام خميني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي رابطه بين مديريت کيفيت فراگير و توسعه پايدار با مطالعه موردي در بندر امام خميني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش شناسایی رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر (ابزارهای، ارزش ها وروش های مدیریت کیفیت فراگیر) و مولفه های توسعه پایدار (توسعه پایدار اجتماعی، توسعه پایدار اقتصادی و توسعه پایدار زیست محیطی) با مطالعه موردی در بندر امام خمینی است. این پژوهش از لحاظ هدف جز پژوهشهای کاربردی و از نظر ماهیت وروش جز پژوهش های توصیفی –پیمایشی از نوع همبستگی و مطالعه میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان بندر امام خمینی که با مفاهیم TQM و توسعه پایدار آشنایی دارند می باشند که تعداد آنها 237 نفر است و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 147 نفر برآورد شد. نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی بوده است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات در مطالعه نظری از روش کتابخانه ای و در مطالعه کاربردی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی محتوا آن توسط اساتید و کارشناسان تایید شد. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزار Spss ضریب پایایی برای سوالات هر کدام از مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر و توسعه پایدار محاسبه شد که تمامی ضرایب آلفای کرونباخ بالای 0/75 بود. برای بررسی توصیف داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید و برای بررسی و آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نرم افزارهای آماری مورد استفاده در این پژوهش Spss و Amos بوده است. بعد از تایید پایایی پرسشنامه با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار Amos به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های که به بررسی رابطه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر (ابزارهای، ارزش ها وروش های مدیریت کیفیت فراگیر) و مولفه های توسعه پایدار (توسعه پایدار اجتماعی، توسعه پایدار اقتصادی و توسعه پایدار زیست محیطی) می پرداخت در سطح اطمینان 95 % مورد تایید قرار گرفتند.

توضیحات بیشتر