فایل ورد شناسايي عوامل سازماني و فردي موثر بر سکوت کارکنان در شرکت سپهرالکتريک

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي عوامل سازماني و فردي موثر بر سکوت کارکنان در شرکت سپهرالکتريک دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي عوامل سازماني و فردي موثر بر سکوت کارکنان در شرکت سپهرالکتريک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي عوامل سازماني و فردي موثر بر سکوت کارکنان در شرکت سپهرالکتريک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي عوامل سازماني و فردي موثر بر سکوت کارکنان در شرکت سپهرالکتريک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه نیروی انسانی، عموما، مهمترین منبع هر سازمانی است، مدیران باید توجه خاصی به رفتار انسان در سازمان داشته باشند و به این منظور، می باید به دانش رفتار سازمانی که آنان را در شناخت علل رفتار، پیش بینی و هدایت رفتار، یاری می کند، مجهز شوند، تا بتوانند نیروی انسانی را به عنوان یک منبع سازمانی، به طرف اهداف سازمان سوق دهند. هدف تحقیق حاضر عبارت است از: شناسایی عوامل سازمانی و فردی موثر بر سکوت کارکنان درشرکت سپهرالکتریک. این تحقیق توصیفی – علی، از نوع پیمایشی (مقطعی) و از نظر هدف کاربردی است. جامعه ی آماری این تحقیق را کارکنان شرکت سپهرالکتریک تشکیل می دهند که تعداد آنها طبق اطلاعات اخذ شده از شرکت برابر 494 نفر می باشد. حجم نمونه شامل 84 نفر است که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه، استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط استاد راهنما و خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت که این ضریب برای پرسشنامه 0/892 به دست آمده است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار Lisrel و SPSS مورد محاسبه قرار گرفت، در این راستا برای آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختار یافته استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تمامی فرضیه های اصلی مبنی بر تاثیر عوامل فردی و سازمانی، رد نشده اند. به این ترتیب می توان این ادعا را رد نکرد که عوامل سازمانی و فردی بر سکوت سازمانی تاثیر معنی داری دارند.

توضیحات بیشتر