فایل ورد شناسايي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز دولت الکترونيکي در سازمان بنادر و دريانوردي کشور (مورد مطالعه: بنادر و دريانوردي شمال ايران)

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز دولت الکترونيکي در سازمان بنادر و دريانوردي کشور (مورد مطالعه: بنادر و دريانوردي شمال ايران) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز دولت الکترونيکي در سازمان بنادر و دريانوردي کشور (مورد مطالعه: بنادر و دريانوردي شمال ايران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز دولت الکترونيکي در سازمان بنادر و دريانوردي کشور (مورد مطالعه: بنادر و دريانوردي شمال ايران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز دولت الکترونيکي در سازمان بنادر و دريانوردي کشور (مورد مطالعه: بنادر و دريانوردي شمال ايران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

دولت الکترونیکی استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به شهروندان بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی می باشد. در راه تحقق و پیاده سازی دولت الکترونیکی، موانع بسیاری اعم از محدودیت های فناورانه، اقتصادی و مالی، نگرش های موجود در جامعه در سطح مدیران و کارکنان سازمان های مختلف و شهروندان قابل مشاهده است.از این رو محقق بر آن است تا شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز دولت الکترونیکی در سازمان بنادر و دریانوردی کشور (مورد مطالعه سازمان بنادر و دریانوردی شمال کشور) بپردازد. جامعه آماری شامل 1500 نفر از کارکنان بنادر و دریانوردی شمال ایران است. نمونه مورد مطالعه 325 نفر از کارکنان بنادر و دریانوردی شمال ایران براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی هستند که در مطالعه شرکت کردند. ابزارهای اندازه گیری تحقیقات کمی بصورت پرسشنامه محقق ساخته می باشند. یافته های حاصل از آزمون سوال های تحقیق در مدل عاملی مورد بررسی مقدار کای اسکوایر برابر با 701 / 36 به دست آمده است که در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است. شاخص نیکویی برازندگی ( GFI ) برابر با 0/976 به دست آمده است؛ بنابراین شاخص های برازش مدل نیز مقادیر مطلوبی را نمایش می دهد. با توجه به این موارد می توان گفت سوالات مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند. همچنین باتوجه به مدل نهایی و بارهای عاملی استاندارد، عواملی که اولویت بالاتری دارند شامل عوامل ویژگی های نوآوری و درک آسان بودن کاربرد و عواملی که کمترین تاثیر یا اولویت را دارند عوامل سازمانی و تمایل به کاربرد می باشند.

توضیحات بیشتر