فایل ورد مدل سازي و برآورد تابع تقاضاي سفر براساس متغيرهاي جمعيت و اشتغال

لینک دانلود

 فایل ورد مدل سازي و برآورد تابع تقاضاي سفر براساس متغيرهاي جمعيت و اشتغال دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدل سازي و برآورد تابع تقاضاي سفر براساس متغيرهاي جمعيت و اشتغال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدل سازي و برآورد تابع تقاضاي سفر براساس متغيرهاي جمعيت و اشتغال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدل سازي و برآورد تابع تقاضاي سفر براساس متغيرهاي جمعيت و اشتغال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ترافیک یکی از موضوعاتی است که امروزه به یکی از اصلی ترین مسایل شهرهای بزرگ تبدیل شده است و این موضوع مشکلات دیگری را نیز به همراه خود برای مناطق شهری ایجاد کرده است. از این رو شناخت رفتار ترافیکی مردم، از ضرورت های مدیریت و برنامه ریزی شهری است. لذا مطالعه ویژگی های تقاضای سفر شهری برای شناخت دقیق و نزدیک به واقعیت الگوی مدل تقاضای سفرها، جهت تدوین استراتژی توسعه، مدیریت و برنامه ریزی های پویا، استفاده بهینه از وضعیت موجود و ظرفیت بالقوه و پیش بینی برای آینده نقش بسزایی خواهد داشت و حایز اهمیت است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده های مقطعی می باشد که این داده ها از 80 ناحیه در شهر کرمان جمع آوری شده است. مدل بدست آمده به روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) و با استفاده از نرم افزار Eviews 9 و با در نظر گرفتن مواردی همچون فروض نرمالیتی داده ها، ناهمسانی واریانس و آزمون تصریح مدل به برآورد مدل پرداخته است. نتایج این برآورد نشان داد که جمعیت و اشتغال رابطه مستقیم و معنی داری با تقاضای سفر دارد و همچنین فروض کلاسیکها که شامل فرض نرمالیتی، همسانی واریانس، عدم خودهمبستگی و تصریح مدل می باشند تایید شده اند.

توضیحات بیشتر