فایل ورد مقايسه تعهد سازماني و فرسودگي شغلي دبيران زن مقطع متوسطه تربيت بدني با ساير دبيران (رياضي، ادبيات و زيست شناسي)

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه تعهد سازماني و فرسودگي شغلي دبيران زن مقطع متوسطه تربيت بدني با ساير دبيران (رياضي، ادبيات و زيست شناسي) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه تعهد سازماني و فرسودگي شغلي دبيران زن مقطع متوسطه تربيت بدني با ساير دبيران (رياضي، ادبيات و زيست شناسي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه تعهد سازماني و فرسودگي شغلي دبيران زن مقطع متوسطه تربيت بدني با ساير دبيران (رياضي، ادبيات و زيست شناسي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه تعهد سازماني و فرسودگي شغلي دبيران زن مقطع متوسطه تربيت بدني با ساير دبيران (رياضي، ادبيات و زيست شناسي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی دبیران زن مقطع متوسطه تربیت بدنی با سایر دبیران (ریاضی، ادبیات و زیست شناسی می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر دبیران زن مقطع متوسطه شهرستان اردبیل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر برابر با دبیران تربیت بدنی و همچنین دبیران (ریاضی، ادبیات و زیست شناسی) می باشد که تعداد آنها برابر 1578 نفر می باشد از این تعداد 435 نفر دبیران تربیت بدنی، 412 دبیران ریاضی، 383 دبیران ادبیات و 1578 نفر دبیران زیست شناسی می باشد. روش نمونه گیری روش تصادفی طبقه ای می باشد. براساس جدول مورگان تعداد نمونه آماری دبیران تربیت بدنی برابر 84 دبیران ریاضی برابر 80 ، دبیران ادبیات برابر 74 و دبیران زیست شناسی برابر 68 نفر می باشد که جمع آنها برابر 306 نفر می باشد. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه میدانی برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. برای سنجش متغیر تعهد سازمانی از پرسشنامه 15 سوالی گوین و بورلی که روایی و پایایی آن قبلا در تحقیقات بسیاری مورد تایید قرار گرفته بود و میزان پایایی آن 0/73 بدست آمد و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ ( 2001 ) با میزان پایایی 0/87 بدست آمده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و از آزمون های تحلیل واریانس یکطرفه و t تک نمونه ای انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که تعهد سازمانی و ابعادش (غرور، اهداف، مشارکت) و فرسودگی شغلی و ابعادش (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم کفایت شخصی) بر حسب رشته های تحصیلی (ریاضی، ادبیات، زیست شناسی و تربیت بدنی) متفاوت است و همچنین بین تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. همچنین وضعیت تعهد سازمانی به صورت معناداری در وضعیت مطلوب و بالاتر از میانگین قرار دارد و فرسودگی شغلی به صورت معناداری پایین تر از میانگین قرار دارد.

توضیحات بیشتر