فایل ورد مقايسه کاربرد تکنيک هاي تامين مالي خارجي در بنگاه هاي متوسط و بزرگ اقتصادي شهرک صنعتي بندرعباس

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه کاربرد تکنيک هاي تامين مالي خارجي در بنگاه هاي متوسط و بزرگ اقتصادي شهرک صنعتي بندرعباس دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه کاربرد تکنيک هاي تامين مالي خارجي در بنگاه هاي متوسط و بزرگ اقتصادي شهرک صنعتي بندرعباس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه کاربرد تکنيک هاي تامين مالي خارجي در بنگاه هاي متوسط و بزرگ اقتصادي شهرک صنعتي بندرعباس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه کاربرد تکنيک هاي تامين مالي خارجي در بنگاه هاي متوسط و بزرگ اقتصادي شهرک صنعتي بندرعباس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل ورد مقايسه کاربرد تکنيک هاي تامين مالي خارجي در بنگاه هاي متوسط و بزرگ اقتصادي شهرک صنعتي بندرعباس انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع همبستگی و توصیفی می باشد. جامعه آماری تعداد 100 نفر برای هر یک از بنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ در نظر گرفته شد . بنابراین تعداد کل نمونه آماری 200 نفر با روش نمونه گیری طبقه بندی انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت با تایید روایی محتوایی و مفهومی جمع آوری گردیدند. جهت تایید پایایی پرسشنامه ، از آلفای کرونباخ با ضریب 0/702 به دست آمد. برای آزمون فرضیات از نرم افزار Spss22 استفاده شد. برای دستیابی به میزان اهمیت هر یک از روش ها از آمار توصیفی : میانگین، انحراف معیار؛ بررسی دیدگاه مدیران مالی با استفاده از توزیع دوجمله ای، برای بررسی رابطه از آزمون همبستگی با ضریب همبستگی فی لاندا و همچنین برای مقایسه استفاده یا عدم استفاده از انواع روش ها و مقایسه بنگاه ها با اندازه های مختلف از آزمون مقایسه میانگین استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که در هر دو بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط همه فرضیه ها به جز فرضیه مربوط به استفاده از روش سرمایه گذاری مستقیم مورد تایید واقع شدند. همچنین، در هر دو بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط تمایل برای استفاده از روش های تامین مالی خارجی به جز روش سرمایه گذاری مستقیم وجود داشت و نیز، اندازه بنگاه های اقتصادی در استفاده از روش های تامین مالی خارجی تاثیر داشته است.

توضیحات بیشتر