فایل ورد نقش رهبري در پذيرش تغيير از سوي کارکنان در اجراي راهبردهاي پايداري زيست محيطي (مطالعه موردي: شرکت شهر صنعتي البرز)

لینک دانلود

 فایل ورد نقش رهبري در پذيرش تغيير از سوي کارکنان در اجراي راهبردهاي پايداري زيست محيطي (مطالعه موردي: شرکت شهر صنعتي البرز) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش رهبري در پذيرش تغيير از سوي کارکنان در اجراي راهبردهاي پايداري زيست محيطي (مطالعه موردي: شرکت شهر صنعتي البرز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش رهبري در پذيرش تغيير از سوي کارکنان در اجراي راهبردهاي پايداري زيست محيطي (مطالعه موردي: شرکت شهر صنعتي البرز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش رهبري در پذيرش تغيير از سوي کارکنان در اجراي راهبردهاي پايداري زيست محيطي (مطالعه موردي: شرکت شهر صنعتي البرز) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، تعیین نقش رهبری بر پذیرش تغییر از سوی کارکنان در اجرای راهبردهای پایداری زیست محیطی در شرکت شهر صنعتی البرز می باشد. روش این تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی حظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه را مدیران و کارکنان شرکت شهر صنعتی البرز تشکیل می دهند که تعداد آنان 160 نفر می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و حجم نمونه با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه 113 نفر به عنوان نمونه ی آماری مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که با در نظر گرفتن روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت، پس از جمع آوری اطلاعات، آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین مولفه های رهبری بر پذیرش تغییر از سوی کارکنان در اجرای راهبردهای زیست محیطی در شرکت شهر صنعتی البرز و از تحلیل رگرسیونی جهت آزمون و بررسی تاثیر ابعاد رهبری بر پذیرش تغییر از سوی کارکنان استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، متغیر کاریزما دارای بیشترین مقدار بوده که بالاترین تاثیر را بر پذیرش تغییر از سوی کارکنان در اجرای راهبردهای زیست محیطی در شرکت شهر صنعتی البرز داشته است. پس از آن به ترتیب متغیرهای الهام درونی، تحریک عقلایی و در آخر نیز متغیر ملاحظات فردی نقش خود را بر پذیرش تغییر از سوی کارکنان ایفاء می کنند.

توضیحات بیشتر