فایل ورد وضعيت مديريت جانشين پروري در شرکت هاي بيمه نوين، ايران و آرمان

لینک دانلود

 فایل ورد وضعيت مديريت جانشين پروري در شرکت هاي بيمه نوين، ايران و آرمان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد وضعيت مديريت جانشين پروري در شرکت هاي بيمه نوين، ايران و آرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد وضعيت مديريت جانشين پروري در شرکت هاي بيمه نوين، ايران و آرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد وضعيت مديريت جانشين پروري در شرکت هاي بيمه نوين، ايران و آرمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاظر بررسی مدیریت جانشین پروری در شرکت های بیمه نوین، ایران و آرمان شهر همدان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به صورت توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شعب و نمایندگی های بیمه های نوین، ایران و آرمان در شهر همدان می باشد. نمونه گیری به روش طبقه ای نسبی تصادفی بوده و براساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 113 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، براساس پرسشنامه مدیریت جانشین پروری مدل کیم ( 2006 ) بود. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید محترم تایید و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ و نرم افزار spss محاسبه شده که پایایی بدست آمده 0/76 بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش آمار تحلیلی از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، رگرسیون تک متغیری و چند متغیری و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج بدست آمده از بررسی فرضیه های تحقیق بیان کننده این است که براساس فرضیه اصلی تحقیق مدیریت جانشین پروری بر تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد. و همچنین در تمام مولفه های مدیریت جانشین پروری، (تعیین خط مشی، ارزیابی کاندیداها، توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری) بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت های بیمه نوین، ایران و آرمان تاثیر معناداری مشاهده شده است.

توضیحات بیشتر