فایل ورد استفاده از الگوريتم k - ميانگين براي خوشه بندي دانشجويان رشته کامپيوتر بر اساس ميزان علاقه مندي و عوامل موثر بر يادگيري دروس برنامه نويسي

لینک دانلود

 فایل ورد استفاده از الگوريتم k - ميانگين براي خوشه بندي دانشجويان رشته کامپيوتر بر اساس ميزان علاقه مندي و عوامل موثر بر يادگيري دروس برنامه نويسي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استفاده از الگوريتم k - ميانگين براي خوشه بندي دانشجويان رشته کامپيوتر بر اساس ميزان علاقه مندي و عوامل موثر بر يادگيري دروس برنامه نويسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استفاده از الگوريتم k - ميانگين براي خوشه بندي دانشجويان رشته کامپيوتر بر اساس ميزان علاقه مندي و عوامل موثر بر يادگيري دروس برنامه نويسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استفاده از الگوريتم k - ميانگين براي خوشه بندي دانشجويان رشته کامپيوتر بر اساس ميزان علاقه مندي و عوامل موثر بر يادگيري دروس برنامه نويسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس نوآوري در علوم کامپيوتر و مهندسي برق

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه سرعت تولید داده ها ب سیار بی شتر از قدرت تحلیل ما ا ست و به ابزاری نیاز داریم که بتواند این تحلیل را به در ستی انجام دهد. در سالهای اخیر داده کاوی به عنوان ابزاری منا سب برای استخراج دانش پنهان در پایگاه داده های بزرگ معرفی شده ا ست.یکی از حوزه های حایز اهمیت که دانشگاهها امروزه با آن مواجه هستند بررسی عوامل موثر در یادگیری دروس دانشگاهی دانشجویان و کارایی آن بر آینده شغلی آنها می باشد. در این مقاله سعی شده ا ست که با ا ستفاده از داده کاوی میزان علاقه مندی و عوامل موثر بر یادگیری برنامه نوی سی دان شجویان ر شته مهند سی کامپیوتر در مو س سات آموزش عالی شهر ستان قروه شامل دان شگاه های ایرانمهر، آزاد ا سلامی و پیام نور مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این کار از الگوریتم k-میانگین برای خوشه بندی دانشجویان استفاده شده است که بر مبنای پرسشنامه ای می باشد که عوامل مختلفی مانند میزان علاقه ، شیوه تدریس ، شیوه ارز شیابی ، عوامل موثر بریادگیری را برر سی نموده ا ست.بر ا ساس اطلاعات حا صل از خو شه بندی، عوامل موثر بر یادگیری برنامه نویسی ارزیابی شده اند. خوشه بندی بر اساس اطلاعات مستخرج در محیط 20130DWODE و تحلیل نتایج در محیط نرم افزار IBMModoler SPSS انجام شده است.

توضیحات بیشتر