فایل ورد اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري بر افزايش اميدواري در دانش آموزان دختروپسراقدام کننده به خودکشي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري بر افزايش اميدواري در دانش آموزان دختروپسراقدام کننده به خودکشي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري بر افزايش اميدواري در دانش آموزان دختروپسراقدام کننده به خودکشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري بر افزايش اميدواري در دانش آموزان دختروپسراقدام کننده به خودکشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري بر افزايش اميدواري در دانش آموزان دختروپسراقدام کننده به خودکشي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مقدمه: خودکشی یک مساله سلامت عمومی مهم و یکی از مشکلات سلامت روان درجوانان ونوجوانان است. برای برخی افراد انگیزه تلاش برای خودکشی انتقال احساسات ناامیدی شان به دیگران و سعی در تغییر رفتار دیگران است. وبسیاری از قربانیان خودکشی علایم افسردگی و ناامیدی داشته اند هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر گذاری درمان شناختی- رفتاری CBT بر افزایش امیدواری درقربانیان خودکشی است. از این رو می بایست که عوامل موثردر کاهش افکارو اقدام به خودکشی درجوامع رادرنظربگیریم موادوروش: دربین قربانیان خودکشی 34 نفر که به طورتصادفی17نفر گروه آزمایش و 17 نفر گروه کنترل از بیمارستان رازی شهررشت، شمال ایران درسال 1396-1395 انتخاب شدند. افراد آزمایش وکنترل پرسشنامه امیدواری میلر را، پیش آزمون دریافت نمودند. درمرحله بعد، گروه آزمایش تحت درمان شناختی- رفتاری روش ها ی حل مساله، تفکر مثبت و... در طی 10 جلسه قرار گرفتند. سپس هردو گروه آزمایش وکنترل تحت ارزیابی دوباره توسط همان پرسشنامه قرار گرفتند پس آزمون یافته ها: تحلیل کوواریانس یک متغیری Ancova نشان دادکه تفاوت معناداری بین گروه آزمایش وکنترل وجود دارد. به طوری که درمان شناختی_ رفتاری اثر گذاری بسیاری درافزایش امیدواری درگروه آزمایش دارد P<0/01 و F=196/851 نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر اثرگذاری درمان شناختی – رفتاری رابر کاهش خطر اقدام به خودکشی در دختران وپسران جوان جلوه گر می باشد. همچنین نشان می دهد ناامیدی عامل مهمی درپیش بینی اقدام به خودکشی می باشد. از آنجایی که گویاترین عامل پیش بینی خودکشی، وجود اقدام قبلی است، بنابراین همه اقدام به خودکشی ها راباید جدی گرفت

توضیحات بیشتر