فایل ورد اثربخشي آموزش مهارت هاي شهروندي بر مسيوليت پذيري دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحيه 4 شيراز

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي آموزش مهارت هاي شهروندي بر مسيوليت پذيري دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحيه 4 شيراز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي آموزش مهارت هاي شهروندي بر مسيوليت پذيري دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحيه 4 شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي آموزش مهارت هاي شهروندي بر مسيوليت پذيري دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحيه 4 شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي آموزش مهارت هاي شهروندي بر مسيوليت پذيري دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحيه 4 شيراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های شهروندی بر مسیولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 4 شیراز انجام شد. روش مطالعه: روش پژوهش، شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با گروه آزمایش و کنترل بوده است. جامعه ی موردنظر2100 دانش آموز دختر دوره اول متوسطه ناحیه4 شیراز بودند،که دو گروه (هر گروه 30 نفر) به عنوان نمونه به شکل تصادفی خوشه ای مرحله ای به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سنجش میزان مسیولیت پذیری دانش آموزان کردلو 1389 بوده است. جهت محاسبه ی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی پرسشنامه سنجش میزان مسیولیت پذیری دانش آموزان در مقیاس کلی 0/93 به دست آمد و روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی نظیر تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش مهارت های شهروندی 17 %بر مسیولیت پذیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تاثیر داشته است. بنابراین دانش آموزانی که آموزش مهارت های شهروندی داشته اند، از لحاظ مسیولیت پذیری وضع بهتری نسبت به سایر دانش آموزان دارند

توضیحات بیشتر