فایل ورد اثربخشي بازي ھاي کامپيوتري بر کيفيت خواب دانش آموزان پسر

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي بازي ھاي کامپيوتري بر کيفيت خواب دانش آموزان پسر دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي بازي ھاي کامپيوتري بر کيفيت خواب دانش آموزان پسر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي بازي ھاي کامپيوتري بر کيفيت خواب دانش آموزان پسر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي بازي ھاي کامپيوتري بر کيفيت خواب دانش آموزان پسر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

ھدف از انجام پژوھش حاضر بررسی اثر بخشی بازی ھای کامپوتری بر کیفیت خواب در دانش آموزان پسر بود. طرح تحقیق، تجربی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. بھ این منظور، 30 نفر از بین 100 نفر از دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شھر تھران بھ طور تصادفی انتخاب شدند بھ طوری کھ پانزده نفر بھ صورت تصادفی در گروه آزمایشی و پانزده نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی تحت بازی ھای کامپوتری قرار گرفتند؛ و در گروه گواه ھیچ مداخلھ ای صورت نگرفت. پس از اتمام جلسات و اجرای پس آزمون، نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک راھھ و دو راھھ تحلیل گردید. نتایج بھ این قرار است کھ، بین کیفیت خواب گروه آزمایش و گروه کنترل ھیچ تفاوت معناداری دیده نشد؛ بھ این معنی کھ کھ بازیھای کامپیوتری تاثیر منفی بر کیفیت خواب ندارد.

توضیحات بیشتر