فایل ورد اثربخشي مداخله شناختي- رفتاري بر راهبردهاي يادگيري دانش آموزان پسردوره متوسطه ناحيه 4 تبريز

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي مداخله شناختي- رفتاري بر راهبردهاي يادگيري دانش آموزان پسردوره متوسطه ناحيه 4 تبريز دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي مداخله شناختي- رفتاري بر راهبردهاي يادگيري دانش آموزان پسردوره متوسطه ناحيه 4 تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي مداخله شناختي- رفتاري بر راهبردهاي يادگيري دانش آموزان پسردوره متوسطه ناحيه 4 تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي مداخله شناختي- رفتاري بر راهبردهاي يادگيري دانش آموزان پسردوره متوسطه ناحيه 4 تبريز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر مداخلات شناختی- رفتاری بر راهبردهای یادگیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 4 شهر تبریز انجام یافته است. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 4 شهر تبریز است که تعداد آنان 24000 نفر می باشد. نمونه آماری به تعداد 60 نفر تعیین گردید( 30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه). روش نمونه گیری به صورت خوشه ای می باشد بدین ترتیب که ابتدا دو دبیرستان انتخاب و پیش آزمون بین 379 نفر اجرا شد و در ادامه 60 نفر از دانش آموزانی که کمترین نمره را در آزمون کسب نموده بودند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارش شدند. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 6 جلسه 2 ساعته مورد مداخله شناختی - رفتاری قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت ننمودند. ابزار اندازه گیری شامل بخش راهبردهای یادگیری مقیاس MSLQ می باشد. پایایی آزمون با روش آلفای کرونباخ 70/0 گزارش شد. روایی پرسشنامه ها توسط استاتیدتایید شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مداخلات شناختی- رفتاری بر راهبردهای یادگیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه تاثیر مثبت دارد.

توضیحات بیشتر