فایل ورد ارتباط کيفيت زندگي و حمايت اجتماعي در زنان باردار شهر نيريز

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط کيفيت زندگي و حمايت اجتماعي در زنان باردار شهر نيريز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط کيفيت زندگي و حمايت اجتماعي در زنان باردار شهر نيريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط کيفيت زندگي و حمايت اجتماعي در زنان باردار شهر نيريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط کيفيت زندگي و حمايت اجتماعي در زنان باردار شهر نيريز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی کیفیت زندگی با حمایت اجتماعی در بین زنان باردار شهر نیریز بود. در این پژوهش که به روش پیمایش انجام شد، 300 نفر از زنان باردار شهر نیریز با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس کیفیت زندگی SF36 و پرسشنامه ی محقق ساخته حمایت اجتماعی بود. اعتبار به شیوه ی محتوایی محرز شد و بالا بودن ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها، حکایت از مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش داشت. نتایج نشان داد کیفیت زندگی59/3 درصد زنان باردار در سطح مطلوبی است و 51/3 درصد آنان نیز از حمایت اجتماعی در حد مطلوب محرومند. بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی رابطه ی مستقیم و معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر با افزایش سطح حمایت در ابعاد عاطفی، مادی و اطلاعاتی به طور معنی داری کیفیت زندگی زنان باردار نیز در هر دو بعد جسمی و روانی بهبود مییابد. نتایج تحلیل رگرسیون برای کیفیت زندگی نشان داد حمایت مادی و حمایت عاطفی به ترتیب قویترین پیش بینی کننده هستند و حدود 21/5 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده اند. بنابراین وظیفه ی برنامه ریزان مراقبتی و مسیولین است که با ایجاد تمهیداتی به بالا بردن هر چه بیشتر حمایت اجتماعی از زنان باردار و کمک به بهبود کیفیت زندگی آنان همت گمارند.

توضیحات بیشتر