فایل ورد ارزيابي هويت ملي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي مدارس شهر ياسوج در سال تحصيلي 1395-1396

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي هويت ملي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي مدارس شهر ياسوج در سال تحصيلي 1395-1396 دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي هويت ملي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي مدارس شهر ياسوج در سال تحصيلي 1395-1396  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي هويت ملي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي مدارس شهر ياسوج در سال تحصيلي 1395-1396،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي هويت ملي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي مدارس شهر ياسوج در سال تحصيلي 1395-1396 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی هویت ملی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس شهر یاسوج انجام پذیرفته است روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه معلمان و دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی 1395-1396 که بر اساس آخرین آمار 1743 نفر بوده است تعداد 73 نفر معلم و تعداد 1670 نفر دانش آموز تشکیل داده است حجم نمونه در این تحقیق 368 نفر تعداد 62 نفر معلم و تعداد 306 نفر دانش آموز بوده که به طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی انتخاب گردیدند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه هویت ملی بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده نتایج نشان داد که هویت ملی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در سطح نسبتا بالایی قرار دارد و بین هویت ملی دانش آموزان دختر و پسر تفات مشاهده نگردید همچنین بین تحصیلات معلمان و هویت ملی اظهار شده برای دانش آموزان تفاوتی وجود نداشت اما بین ابعاد هویت ملی دانش آمزان پایه ششم ابتدایی رابطه معنا دار وجود داشت

توضیحات بیشتر