فایل ورد بررسي ارتباط عاطفي والد فرزندي، ويژگي هاي شخصيتي و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آق قلا

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط عاطفي والد فرزندي، ويژگي هاي شخصيتي و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آق قلا دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط عاطفي والد فرزندي، ويژگي هاي شخصيتي و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آق قلا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط عاطفي والد فرزندي، ويژگي هاي شخصيتي و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آق قلا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط عاطفي والد فرزندي، ويژگي هاي شخصيتي و راهبردهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آق قلا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط عاطفی والد فرزندی، ویژگی های شخصیتی و راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آق قلا بود. آزمودنی ها 138 دانش آموزان (75 تجربی، 34 ریاضی، 29 علوم انسانی) بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش عبارت از مقیاس روابط عاطفی اعضای خانواده هیل برن 1964 مقیاس پنج عامل شخصیت نیو کاستا مک کری 1964؛ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ پنتریچ و همکاران 1991 و معدل دانش آموزان در دروس اختصاصی آنها در پایان سال تحصیلی نیز به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان در نظر گرفته شد. نتایج حاص از تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که متغیرهای برون گرایی، ارزش گذاری بیرونی نسبت به هدف اثر مثبت و معنی دار و کنترل باورهای یادگیری اثری منفی و معنی دار با پیشرفت تحصیلی دارد. در حالی که روابط والدفرزندی نمی توانند به طور معنی دار پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد رابطه ی مادر فرزندی و پدر فرزندی به جز ارزش گذاری بیرونی نسبت به هدف و اضطراب امتحان با همه انواع راهبردهای انگیزشی رابطه مثبت معنی داری دارند. از بین عامل های شخصیت، روان رنجور خویی با متغیرهای ارزش گذاری بیرونی نسبت به هدف و اضطراب امتحان ارتباط مثبت و معنی داری بوده و لیکن با متغیرهای خودکارآمدی و ارزش گذاری درونی ارتباط منفی داشت. همچنین رابطه ی پدر فرزندی با برون گرایی، دلپذیربودن و با وجدان بودن دانش آموزان ارتباطی مثبت و معنی داری دارد. و رابطه مادر فرزندی با متغیر با وجدان بودن ارتباط مثبت و معنی داری داشت.

توضیحات بیشتر