فایل ورد بررسي تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر راهبردهاي مقابله با استرس مادران کودکان بيش فعال پيش دبستاني دختر شهرستان يزد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر راهبردهاي مقابله با استرس مادران کودکان بيش فعال پيش دبستاني دختر شهرستان يزد دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر راهبردهاي مقابله با استرس مادران کودکان بيش فعال پيش دبستاني دختر شهرستان يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر راهبردهاي مقابله با استرس مادران کودکان بيش فعال پيش دبستاني دختر شهرستان يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر راهبردهاي مقابله با استرس مادران کودکان بيش فعال پيش دبستاني دختر شهرستان يزد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

وجود فرزندی که به اختلال بیش فعالی/نقص توجه مبتلا شده .در میان اعضای خانواده برای مادران که بیشتر از سایر افراد با کودکان سروکار دارند، منبع اصلی استرس و فشار است و بر روحیه ی سلامت روانی و سازگاری آنها تاثیر گذار است.از این رو هدف این پژوهش، فایل ورد بررسي تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر راهبردهاي مقابله با استرس مادران کودکان بيش فعال پيش دبستاني دختر شهرستان يزد است. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مادران کودکان بیش فعال پیش دبستانی دختر شهرستان یزد در سال 1394 تشکیل دادند؛ و نمونه پژوهش شامل 30 آزمودنی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شد. ابتدا افراد هر دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند و سپس آزمودنی های گروه آزمایش 8 جلسه درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند. پس از پایان مداخله بر روی گروه آزمایش، آزمودنی های هر دو گروه به وسیله پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.یافته ها نشان داده که، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی راهبرد مقابله مسیله مدار مادران کودکان بیش فعال پیش دبستانی دختر شهرستان یزد را افزایش داده و مقابله هیجان مدار را کاهش داده است 0/01> P نتیجه این پژوهش نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای مقابله با استرس مادران کودکان بیش فعال موثر است.

توضیحات بیشتر