فایل ورد بررسي تاثير ميزان بهره مندي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه پيام نور

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير ميزان بهره مندي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه پيام نور دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير ميزان بهره مندي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه پيام نور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير ميزان بهره مندي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه پيام نور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير ميزان بهره مندي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه پيام نور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان رشد مهارتهای تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بخش جرقویه در سال تحصیلی 96-95 است. روش به کار گرفته در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. زیرا ویژگی های جامعه آماری، شرایط موجود و چگونگی ارتباط بین آنها را توصیف می کند. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور بخش جرقویه به تعداد 450 نفر در نیمسال اول 95-96 می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد حجم نمونه 150 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. در این پژوهش از دو پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی 80 گویه ای واتسون و گلیزر و پرسشنامه استاندارد شده فناوری اطلاعات و ارتباطات با 24 گویه استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان گر آن است که بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با مهارتهای تفکر انتقادی همبستگی مثبت r=0/83 وجود دارد و در سطحp> 0/05مورد تایید قرار گرفته است. به این معنا که هرچه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشجویان بیشتر باشد، میزان مهارتهای تفکر انتقادی آنان نیز بیشتر می شود

توضیحات بیشتر