فایل ورد بررسي تاثير هوش هيجاني بر گرايش به يادگيري الکترونيکي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره دوم متوسطه مورد مطالعه: دانش آموزان ناحيه 2 کرمانشاه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير هوش هيجاني بر گرايش به يادگيري الکترونيکي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره دوم متوسطه مورد مطالعه: دانش آموزان ناحيه 2 کرمانشاه دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير هوش هيجاني بر گرايش به يادگيري الکترونيکي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره دوم متوسطه مورد مطالعه: دانش آموزان ناحيه 2 کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير هوش هيجاني بر گرايش به يادگيري الکترونيکي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره دوم متوسطه مورد مطالعه: دانش آموزان ناحيه 2 کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير هوش هيجاني بر گرايش به يادگيري الکترونيکي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره دوم متوسطه مورد مطالعه: دانش آموزان ناحيه 2 کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانى و گرایش به یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلى این پژوهش شناسایى مولفه هایى از هوش هیجانى است که مىتواند بر یادگیری الکترونیکی تاثیر بگذارد. روش پژوهش توصیفی -پیمایشی و جامعه آمارى این پژوهش دانش آموزان دختر پایه سوم، دوره دوم متوسطه ناحیه دو کرمانشاه بودند که تعداد 140 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که بر اساس طیف لیکرت تهیه و بین دانش آموزان توزیع شد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای هوش هیجانی 0/76 و الفای کرونباخ گرایش به یادگیری الکترونیکی 0/94 برآورد شد. نتایج نشان داد که هوش هیجانی بر گرایش به یادگیری الکترونیکی دانش آموزان تاثیر معنادار دارد

توضیحات بیشتر