فایل ورد بررسي رابطه بين الندگي سازماني و عملکرد کارکنان مطالعه موردي اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين الندگي سازماني و عملکرد کارکنان مطالعه موردي اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين الندگي سازماني و عملکرد کارکنان مطالعه موردي اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين الندگي سازماني و عملکرد کارکنان مطالعه موردي اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين الندگي سازماني و عملکرد کارکنان مطالعه موردي اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین بالندگی سازمانی و عملکرد کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 1395 می باشد تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی به تعداد 270 نفر بوده است حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 155 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها برای مغیر بالندگی سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته نجاتپور 1391 که دارای 18 گویه و برای سنجش میزان عملکرد کارکنان نیز از پرسشنامه استاندارد شده هری و گلداسمیت 1980 استفاده شد که قبلا روایی محتوایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب مقادیر 0/95و0/85 بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار spss نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد بین ابعاد بالندگی سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی رابطه وجود دارد بطور کلی فرضیه اصلی مورد تایید قرار گرفت ولی دو فرضیه فرعی بین بازخورد از درون بیرون بر عملکرد کارکنان و همچنین بین کم لایه بودن ساختار سازمانی و عملکرد کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی رابطه معنادار وجود نداشت

توضیحات بیشتر