فایل ورد بررسي رابطه بين باورهاي انگيزشي و خودپنداره با اهمال کاري تحصيلي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گنبد 94-95

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين باورهاي انگيزشي و خودپنداره با اهمال کاري تحصيلي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گنبد 94-95 دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين باورهاي انگيزشي و خودپنداره با اهمال کاري تحصيلي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گنبد 94-95  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين باورهاي انگيزشي و خودپنداره با اهمال کاري تحصيلي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گنبد 94-95،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين باورهاي انگيزشي و خودپنداره با اهمال کاري تحصيلي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گنبد 94-95 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی و خودپنداره با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گنبد پرداخته است. پژوهش از نظر نوع هدف، بنیادین و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع مقایسه ای بوده که در سال 1394 انجام شده است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد باورهای انگیزشی پینتریچ ودی گروت 1999 خودپنداره راج کمار ساراسوت 1989 و اهمال کاری تاکمن 1991 بوده و تعداد اعضای جامعه آماری 268 نفر از دانش آموزان متوسطه مدارس نمونه شهرستان گنبد و حجم نمونه به روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 158 نفر در نظر گرفته شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار EXCELو SPSS از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج بررسی فرضیات نشان داد که بین باورهای انگیزشی و خودپنداره و مولفه های آنها با اهمال کاری تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد همچنین مولفه های خودکارآمدی ،ارزش گذاری درونی از باورهای انگیزشی و خود پنداره اخلاقی و عقلانی قادر به پیش بینی اهمال کاری هستند

توضیحات بیشتر