فایل ورد بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي با تعهد سازماني و چابکي سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحيه 4 کرج

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي با تعهد سازماني و چابکي سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحيه 4 کرج دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي با تعهد سازماني و چابکي سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحيه 4 کرج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي با تعهد سازماني و چابکي سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحيه 4 کرج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي با تعهد سازماني و چابکي سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحيه 4 کرج :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با تعهد سازمانی و چابکی سازمان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج انجام پذیرفته است. بررسی ادبیات تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی روانشناختی از 5 مولفه مورد مطالعه قرار گرفته است. بر همین اساس جهت دستیابی به هدف فوق، پژوهشی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری هم عبارتست از کلیه کارکنان ادراه آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج که شامل 140 نفر که از این تعداد 100 مرد و 40 زن می باشد. نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای انجام گرفته است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 103 نفر میباشد. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از سه پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و مشیرا 1999 تعهد سازمانی آلن و مایر 1991 و چابکی سازمانی شریفی و ژانگ 2010 استفاده گردید روایی هر سه پرسشنامه توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسشنامه با توجه به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای توانمندسازی روانشناختی 74%تعهد سازمانی 84% و چابکی سازمانی 84% به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که توانمندسازی روانشناختی در بعد شایستگی ، خودمختاری، تاثیر گذاری، معنی دار بودن و اعتماد با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین توانمندسازی روانشناختی در بعد شایستگی ، خودمختاری، تاثیر گذاری، معنی دار بودن و اعتماد با چابکی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج رابطه مثبت و معناداری دارد. و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که متغیرهای تعهد و چابکی سازمان، توانمندسازی روانشناختی را پیش بینی می کنند

توضیحات بیشتر