فایل ورد بررسي رابطه بين عدالت آموزشي و اخلاق تحصيلي با تقلب تحصيلي در دانشجويان دانشگاه جامع علمي کابردي آبدانان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين عدالت آموزشي و اخلاق تحصيلي با تقلب تحصيلي در دانشجويان دانشگاه جامع علمي کابردي آبدانان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين عدالت آموزشي و اخلاق تحصيلي با تقلب تحصيلي در دانشجويان دانشگاه جامع علمي کابردي آبدانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين عدالت آموزشي و اخلاق تحصيلي با تقلب تحصيلي در دانشجويان دانشگاه جامع علمي کابردي آبدانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين عدالت آموزشي و اخلاق تحصيلي با تقلب تحصيلي در دانشجويان دانشگاه جامع علمي کابردي آبدانان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت آموزشی و اخلاق تحصیلی با تقلب تحصیلی در دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان آبدانان پرداخته است. روش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی شهرستان آبدانان که در سال تحصیلی1395-1394 مشغول به تحصیلی بودند 970=Nحجم نمونه این پژوهش شامل 275 دانشجو 145 دانشجوی دختر و 130 دانشجو پسر که بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اخلاق تحصیلی گل پرور1389 پرسشنامه تقلب تحصیلی آندرمن و همکاران1998و پرسشنامه عدالت آموزشی گل پرور 1389استفاده شده است. داده ها از طریق آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین اخلاق تحصیلی و تقلب تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و همچنین بین عدالت تحصیلی و تقلب تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان میدهد که متغیر عدالت آموزشی و اخلاق تحصیلی قادر به پیش بینی متغیر تقلب تحصیلی میباشند. از دیگر نتایج پژوهش این بود که میزان تقلب تحصیلی در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است.

توضیحات بیشتر