فایل ورد بررسي رابطه بين نقش نظارتي مديران با تقويت مهارت هاي تدريس معلمان در مدارس ابتدايي شهر خرم آباد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين نقش نظارتي مديران با تقويت مهارت هاي تدريس معلمان در مدارس ابتدايي شهر خرم آباد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين نقش نظارتي مديران با تقويت مهارت هاي تدريس معلمان در مدارس ابتدايي شهر خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين نقش نظارتي مديران با تقويت مهارت هاي تدريس معلمان در مدارس ابتدايي شهر خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين نقش نظارتي مديران با تقويت مهارت هاي تدريس معلمان در مدارس ابتدايي شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل ورد بررسي رابطه بين نقش نظارتي مديران با تقويت مهارت هاي تدريس معلمان در مدارس ابتدايي شهر خرم آباد انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و دانش آموزان پایه ششم مدارس ناحیه یک شهر خرم آباد تشکیل میدهند که تعداد مدیران 156 نفر و تعداد دانش آموزان 3000 نفر می باشد و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 112=n نفر مدیر و 341=n نفر دانشآموز به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی بعنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه شامل پرسشنامه محقق ساخته نقش نظارتی مدیران و پرسشنامه استاندارد کیفیت تدریس معلمان آرولا 2001 استفاده شده است. داده های جمعآوری شده از طریق آزمون های آماری از جمله آزمون سنجش نرمال بودن توزیع داده های کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزارهای spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که بین نقش نظارتی مدیران با تقویت مهارت های تدریس معلمان رابطه وجود دارد.

توضیحات بیشتر