فایل ورد بررسي رابطه بين هويت سازماني و سکوت سازماني در کارکنان آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين هويت سازماني و سکوت سازماني در کارکنان آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين هويت سازماني و سکوت سازماني در کارکنان آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين هويت سازماني و سکوت سازماني در کارکنان آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين هويت سازماني و سکوت سازماني در کارکنان آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین هویت سازمانی و سکونت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 1395 می باشد تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش خراسان شمالی به تعداد 150 نفر تشکیل می دهند حجم نمونه مطابق با جدول مورگان برای 150 نفر 108 برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها برای متغیر ابعاد هویت سازمانی از پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی چنی 1983 و برای سنجش میزان سکوت سازمانی نیز از پرسشنامه استاندارد شده ماریا و کولا و بوراداس دیمیتریس می باشد که قبلا روایی آن مورد تایید استاتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های هویت سازمانی و سکوت سازمانی به ترتیب مقادیر 0/80و0/95 بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق استفاده گردید و داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss نسخه 20 استفاده شده است نتایج نشان داد بین هویت سازمانی و مولفه های آن با سکونت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش خراسان شمالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

توضیحات بیشتر