فایل ورد بررسي رابطه ترجيح جنسي با ترجيحات باروري نمونه مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر سيرجان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه ترجيح جنسي با ترجيحات باروري نمونه مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر سيرجان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه ترجيح جنسي با ترجيحات باروري نمونه مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر سيرجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه ترجيح جنسي با ترجيحات باروري نمونه مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر سيرجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ترجيح جنسي با ترجيحات باروري نمونه مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر سيرجان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

زمینه و هدف :کاهش میزان باروری کشور در طی چند دهه گذشته نگرانی عمده برنامه ریزان و سیاست گذاران جمعیتی است. از این رو فهم عوامل موثر بر رفتار باروری ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط ترجیح جنسی، تعداد فرزندان در قید حیات، تعداد فرزندان دختر و پسر بر ترجیحات باروری زنان متاهل شهر سیرجان انجام شد روشها :این مطالعه پیمایشی بر روی 400 نفر از زنان سنین باروری شهرستان سیرجان در سال 1395 انجام شد .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آمار توصیفی و استنباطی انجام شد نتایج :بر اساس نتایج ارتباط معنی داری بین ترجیحات باروری با سن پاسخگو، تعداد فرزندان در قید حیات، تعداد فرزند دختر دختر و تعداد فرزند پسر با ضریب همبستگی به ترتیب 0/281-و0/369-و0/201-و0/229- رابطه معنی دار و معکوس با سطح معناداری کمتر از0/05 بود. بین ترجیح جنسی با ترجیحات باروری رابطه معنادار نبود. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معکوسی که بین سن پاسخگو، تعداد فرزندان در قید حیات، تعداد فرزندان دختر و پسر بر کاهش باروری دارند می توان با انجام مداخلات و سیاستگذاری در راستای افزایش جمعیت اقدام نمود

توضیحات بیشتر